Học viên Vinaenter: Nguyễn Thị Anh Thu

Nguyễn Thị Anh Thu

Công ty: Xưởng Mộc TP - Đà Lạt. Chức vụ: Sales.